امروز یکشنبه - 03 بهمن 1400

کارگاه هنر و رازهای فن قصه گویی

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/10/14 - 09:00:00 کارگاه آموزشی

متولی: اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

برگزار کننده : اداره فضای مجازی، هنر و رسانه