امروز شنبه - 03 مهر 1400

کارگاه تمرین و تجربه بوم کسب و کار

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/04/05 - 08:00:00 متفرقه

متولی: /اداره اعزام تخصصی تشکل های تبلیغی

برگزار کننده : اداره اعزام تخصصی تشکل های تبلیغی

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان -