امروز سه شنبه - 15 اسفند 1402

کارگاه ترفندها و تولیدات موبایلی

برگزار شده زمان برگزاری: 1402/11/28 - 14:00:00 کارگاه آموزشی

متولی: اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

برگزار کننده : اداره فضای مجازی، هنر و رسانه