امروز پنجشنبه - 16 آذر 1402

کارگاه تخصصی قصه گویی - مربوط به جشنواره قصه گویی

برگزار شده زمان برگزاری: 1402/07/09 - 10:00:00 کارگاه آموزشی

متولی: اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

برگزار کننده : اداره فضای مجازی، هنر و رسانه