امروز سه شنبه - 15 اسفند 1402

کارگاه تخصصی طنزنویسی

برگزار شده زمان برگزاری: 1402/12/05 - 14:30:00 کارگاه آموزشی

متولی: اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

برگزار کننده : اداره فضای مجازی، هنر و رسانه