امروز پنجشنبه - 16 آذر 1402

کارگاه فن بیان کاربردی

برگزار شده زمان برگزاری: 1402/07/06 - 09:00:00 کارگاه آموزشی

متولی: اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

برگزار کننده : اداره فضای مجازی، هنر و رسانه