امروز یکشنبه - 03 بهمن 1400

همایش فاطمیه 25 آذر

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/09/25 - 08:30:00 متفرقه

متولی: /اداره آموزش‌های کاربردی

برگزار کننده : اداره آموزش‌های کاربردی

جلسه پایه: همایش فاطمیه23 آذر | 1400/09/23 - 07:40:00 - اداره آموزش‌های کاربردی
سایر جلسات مرتبط: