امروز یکشنبه - 22 تیر 1399

مشاوره گروه های تبلیغی خانواده

برگزار شده زمان برگزاری: 1398/10/16 - 08:00:00 کارگاه آموزشی

استاد تراشیون


متولی: اداره کل فرهنگی تبلیغی

برگزار کننده : اداره کل امور فرهنگی و تبلیغی/اداره اعزام تخصصی تشکل های تبلیغی

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان -

جلسات زیر مجموعه: