امروز یکشنبه - 14 آذر 1400

مدرسه پاییزه آموزشهای کاربردی مبلغان

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/08/15 - 08:00:00 کارگاه آموزشی

متولی: معاونت فرهنگی تبلیغی

برگزار کننده : اداره آموزش‌های کاربردی