امروز شنبه - 03 مهر 1400

مبلغان اعزامی در دهه اول محرم1400ه.ش

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/05/19 - 13:00:00 متفرقه

متولی: /اداره اعزام مبلغان

برگزار کننده : اداره اعزام مبلغان