امروز یکشنبه - 14 آذر 1400

سلسله جلسات تجربه نوردی - شماره یک

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/09/03 - 15:00:00 هسته های فناور

با حضور استاد محققیان


متولی: /اداره اعزام تخصصی تشکل های تبلیغی

برگزار کننده : خانه فناوری های فرهنگی

مکان

مقابل ارگ بزرگ جهان نما - خیابان سرلت - بن بست اول سمت چپ - دفتر تبلیغات ساختمان امام حسین - اصفهان خ طیب کوی سرلت بن بست فدن ، خانه فناوری های فرهنگی اصفهان