امروز شنبه - 24 مهر 1400

دوره ی روش تحقیق کیفی تحلیل در گراندد تئوری استاد حیدری جلسه ی چهارم

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/07/16 - 15:30:00 متفرقه

نام استاد دوره: محمد حیدری

سرفصل: آشنایی با رویکرد تحلیل در گراندد تئوری_روش گردآوری داده در گراندد تئوری و...


متولی: /اداره آموزش‌های کاربردی

برگزار کنندگان : پژوهانه / اداره آموزش‌های کاربردی

جلسه پایه: دوره ی روش تحقیق کیفی تحلیل در گراندد استادحیدری جلسه ی اول | 1400/06/09 - 15:30:00 - اداره آموزش‌های کاربردی
سایر جلسات مرتبط: