امروز شنبه - 24 مهر 1400

دوره تمهیدیه مبلغات شهرستان برخوار و اصفهان

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/06/20 - 10:00:00 متفرقه

متولی: /اداره آموزش‌های کاربردی

برگزار کننده : اداره آموزش‌های کاربردی