دوره تخصصی نقد عرفانهای نوظهور جلسه 7

شروع نشده زمان برگزاری: 1398/08/30 - 08:00:00 نشست تخصصی

عرفان حلقه استاد شمشیری ساعت 8 الی 18

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان