دوره تخصصی نقد عرفانهای نوظهور جلسه 6

شروع نشده زمان برگزاری: 1398/08/23 - 08:00:00 نشست تخصصی

عرفان حلقه استاد مغیثی ساعت 8 الی 12

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان