دوره تخصصی نقد عرفانهای نوظهور جلسه 5

شروع نشده زمان برگزاری: 1398/08/09 - 08:00:00 نشست تخصصی

عرفانهای غربی، عرفانهای یهود کابالا استاد فاطمه مهدیه ساعت 8 الی 12

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان