دوره تخصصی نقد عرفانهای نوظهور جلسه 4

شروع نشده زمان برگزاری: 1398/08/02 - 08:00:00 نشست تخصصی

یوگا استاد حسین عرب ساعت 8 الی 18

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان