امروز یکشنبه - 03 بهمن 1400

دوره تخصصی روانشناسی مثبت گرا (مبانی و روش مداخله) دکتر تبیک

شروع نشده زمان برگزاری: 1400/11/04 - 08:00:00 متفرقه

دوره تخصصی روانشناسی مثبت گرا (مبانی و روش مداخله) دکتر تبیک حضوری و مدرسه مریم بیگم


متولی: /اداره آموزش‌های کاربردی

برگزار کننده : اداره آموزش‌های کاربردی

جلسه پایه: دوره تخصصی روانشناسی مثبت گرا (مبانی و روش مداخله) | 1400/10/27 - 08:00:00 - اداره آموزش‌های کاربردی
سایر جلسات مرتبط: