امروز پنجشنبه - 16 آذر 1402

جلسه اول کارگاه تخصصی سناریو نویسی موشن گرافی

برگزار شده زمان برگزاری: 1402/08/15 - 15:00:00 کارگاه آموزشی

متولی: اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

برگزار کننده : اداره فضای مجازی، هنر و رسانه