امروز دوشنبه - 11 مرداد 1400

ثبت نام اعزام تخصصی مبلغان خانواده

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/03/26 - 07:30:00 متفرقه

طرح اعزام مبلغان تخصصی خانواده

ویژه مبلغان تخصصی خانواده (دارای پرونده تبلیغ تخصصی)


متولی: /اداره آموزش‌های کاربردی

برگزار کننده : معاونت فرهنگی تبلیغی