ارتباط موثر، ابزار تبلیغ در دنیای فرامدرن جلسه پنجم

شروع نشده زمان برگزاری: 1398/07/29 - 08:00:00 نشست تخصصی

دوره تخصصی "ارتباط موثر، ابزار تبلیغ در دنیای فرامدرن"
استاد همایون شفیعی
ویژه مبلغان تخصصی
زمان برگزاری:
دوشنبه ها (از 1 مهر)
ساعت 8 تا 11/30

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان