جلسات، کارگاه ها و دوره ها

دوره آموزشی ویراستاری و درست نویسی 98 جلسه ششم 1398/05/06 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
دوره تربیت نوجوان 98 جلسه نهم 1398/05/05 - 08:00:00 برگزار شده

دوره آموزشی غیر رسمی مشاهده جزئیات
دوره تربیت مربی نقد بهائیت 98 جلسه پنجم 1398/05/05 - 08:00:00 برگزار شده

متفرقه مشاهده جزئیات
جریانات انحرافی شیعی 98 جلسه دوم 1398/05/03 - 07:00:00 برگزار شده

دوره تخصصی با حضور آیت الله حسینی قزوینی 2 و 3 مرداد - دفتر تبلیغات اسلامی

نشست تخصصی مشاهده جزئیات
دوره آموزشی ویراستاری و درست نویسی 98 جلسه پنجم 1398/05/02 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
دوره تربیت نوجوان 98 جلسه هشتم 1398/05/02 - 08:00:00 برگزار شده

دوره آموزشی غیر رسمی مشاهده جزئیات
جریانات انحرافی شیعی 98 1398/05/02 - 07:00:00 برگزار شده

دوره تخصصی با حضور آیت الله حسینی قزوینی 2 و 3 مرداد - دفتر تبلیغات اسلامی

نشست تخصصی مشاهده جزئیات
دوره تربیت مربی نقد بهائیت 98 جلسه چهارم 1398/05/02 - 15:00:00 برگزار شده

متفرقه مشاهده جزئیات
دوره تربیت نوجوان 98 جلسه هفتم 1398/04/31 - 08:00:00 برگزار شده

دوره آموزشی غیر رسمی مشاهده جزئیات
دین فطری (روشی نوین در بیان معارف اعتقادی) 98 جلسه چهارم 1398/04/31 - 07:00:00 برگزار شده

دوره تخصصی تربیت مربی نوجوان ویژه تعمیق ایمان و باور های دینی

نشست تخصصی مشاهده جزئیات