جلسات، کارگاه ها و دوره ها

نقد عرفان های نوظهور 98 1398/05/16 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه نقد عرفان های نوظهور استاد عرب 16 و 17 مرداد

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
دوره آموزشی بدو تبلیغ ( تمهیدیه ) 98 جلسه پنجم 1398/05/16 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
کارگاه مدیریت ترویج فرهنگ قرآن 98 (داران) 1398/05/16 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
کارگاه تخصصی شیوه مواجهه با مجذوبین فرقه ها 98 جلسه دوم 1398/05/15 - 08:00:00 برگزار شده

استاد حاج آقازاده ( مدیر گروه عرفانهای نوظهور حوزه علمیه قم ) ویژه دانش آموختگان دوره های تخصصی نقد فرق زمان 14 و 15 مرداد ماه

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
دوره آموزشی بدو تبلیغ ( تمهیدیه ) 98 جلسه چهارم 1398/05/15 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
کارگاه خانواده و رسانه 98 (داران) 1398/05/15 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
دوره آموزشی ویراستاری و درست نویسی 98 جلسه هشتم 1398/05/14 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
کارگاه تخصصی شیوه مواجهه با مجذوبین فرقه ها 98 1398/05/14 - 08:00:00 برگزار شده

استاد حاج آقازاده ( مدیر گروه عرفانهای نوظهور حوزه علمیه قم ) ویژه دانش آموختگان دوره های تخصصی نقد فرق زمان 14 و 15 مرداد ماه

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
دوره آموزشی بدو تبلیغ ( تمهیدیه ) 98 جلسه سوم 1398/05/14 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
کارگاه نقد تصوف 98 (داران) جلسه دوم 1398/05/14 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات